SW-10

Nastawny klucz do nypli 3,2 (127), 3,3 (130) i 3,4 (135).

SKU: 400-08-22_PARK

Nastawny klucz do nypli 3,2 (127), 3,3 (130) i 3,4 (135).